Algemene voorwaarden CYCLE NL

V1 21-02-2024 
Lees de voorwaarden even goed door voordat je deelneemt, meehelpt en/of doneert aan CYCLE NL. CYCLE NL betreft een eendaagse fietstocht van de Nederlandse Hartstichting met als start- en eindpunt Zwitsal Apeldoorn. CYCLE NL is geen wedstrijd. Het doel is in beweging te komen voor de Hartstichting en zo veel mogelijk geld op te halen. De opbrengst van CYCLE NL gaat volledig naar de Hartstichting voor onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Artikel 1 Definities
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
CYCLE NL: een eendaagse fietstocht georganiseerd door de Hartstichting met als start- en eindpunt Zwitsal Apeldoorn die Deelnemer via verschillende routes kan afleggen;
Deelnemer: persoon die deelneemt aan het CYCLE NL;
Doelbedrag: het bedrag aan sponsorgeld dat Deelnemer inzamelt via zijn of haar Sponsorpagina op de Website.
Donateur: de persoon of rechtspersoon die via de Website een financiële bijdrage levert aan Deelnemer welke volledig ten goede komt aan de Hartstichting in de strijd tegen hart- en vaatziekten;
One Community B.V., KvK: 34166146, gevestigd te Amsterdam, beheerder van de Website;
CE: Central Events B.V., KvK: 73891908,gevestigd te Utrecht, evenementenproducent van CYCLE NL.
Hartstichting: de Nederlandse Hartstichting, KvK: 41150408, gevestigd te Den Haag, organisator verantwoordelijk voor het CYCLE NL;
Mollie: Mollie B.V., KvK: 85915971, gevestigd te Amsterdam, draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website;
Persoonsgegevens: alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens.
Sponsorpagina: persoonlijke pagina van Deelnemer op de Website waarop hij of zij sponsorgeld kan inzamelen.
Website: www.nl.CYCLE NLvoorjehart.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van CYCLE NL, waaronder deelname, promotie en donaties aan CYCLE NL.
Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds de Deelnemer en/of Donateur en anderzijds de Hartstichting.
2.2 Hoewel de Hartstichting verantwoordelijk is voor de inhoud van CYCLE NL en de Website kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
2.3 De Hartstichting kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De Deelnemer en/of Donateur gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website na publicatie.

Artikel 3 Inschrijfvoorwaarden
3.1 Inschrijving voor CYCLE NL is mogelijk vanaf 11 maart 2024. 
De inschrijvingen sluiten online op 26 juni 2024 om 23.59 uur. CYCLE NL kent een maximum aantal van 1500 Deelnemers. Ook na het bereiken van dit aantal is inschrijving voor CYCLE NL niet meer mogelijk.
3.2 Inschrijving vindt plaats via de Website en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld, zoals dit voor verschillende typen deelname (o.a. early bird, regular ed.) is vermeld op de Website, dient direct bij inschrijving te worden voldaan. Zolang het inschrijfgeld niet is voldaan, is de inschrijving niet definitief en de inschrijving ook niet finaal. Het inschrijfgeld dekt grotendeels de (vooraf) gemaakte kosten van CYCLE NL. Na bevestiging van inschrijving krijgt Deelnemer een persoonlijke Sponsorpagina op de Website.
3.3 Het inschrijfgeld kan nimmer worden geretourneerd aan Deelnemer. Dit geldt tevens in geval van (vrijwillige) uitschrijving of bij uitsluiting van deelname van CYCLE NL. De Hartstichting levert een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding waardoor geen beroep kan worden gedaan op het herroepingsrecht.
3.4 Het is mogelijk over te dragen aan een derde op eigen gelegenheid. Hiervoor moet de nieuwe Deelnemer die het startbewijs overneemt per email bevestigen akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 Transactiekosten
4.1 Mollie draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website. Over transacties worden door Mollie transactiekosten berekend. Deze kosten bedragen gemiddeld €1,20 per transactie. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode. De Hartstichting is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie. Bij een donatie kan Donateur ervoor kiezen om een vrijwillige bijdrage van € 1,20 aan de (transactie)kosten te doen.

Artikel 5 Doorgang van CYCLE NL
5.1 CYCLE NL kan doorgang vinden wanneer alle hiervoor benodigde vergunningen zijn verstrekt.  
5.2 CYCLE NL zal plaatsvinden op zondag 30 juni 2024.
5.3 De Hartstichting en CE behouden zich te allen tijde het recht voor om bij onverwachte en onvoorzienbare omstandigheden (daarbij o.a. uitdrukkelijk begrepen omstandigheden m.b.t. Corona) waardoor bijvoorbeeld de veiligheid van Deelnemers in het geding kan komen, CYCLE NL uit te stellen en/of te annuleren.
De Hartstichting en CE houden zich met betrekking tot eventuele maatregelen i.v.m. Corona te allen tijde aan de richtlijnen van het RIVM en/of andere overheidsorganen.

Artikel 6 Deelname aan CYCLE NL

6.1 Deelname aan CYCLE NL is alleen mogelijk na aankoop van een startbewijs, 
6.2 Deelnemer die op de startdatum van het CYCLE NL nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, kan uitsluitend deelnemen gezamenlijk en onder de verantwoordelijkheid van een begeleider, welke de leeftijd van ten minste 21 jaren heeft bereikt.
6.3 De officiële start- en finishlocatie is bij Zwitsal Apeldoorn. Het is niet mogelijk om elders te starten.
6.4 Deelnemer dient vanaf zijn/haar startlocatie de aangegeven route te volgen. De route wordt duidelijk gemarkeerd door de organisatie.
6.5 Deelname aan CYCLE NL op vrijwillige basis en geheel onder de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer.
6.6 Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel fysieke als psychische zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op CYCLE NL.
6.7 De Hartstichting raadt Deelnemer aan zich (sport)medisch te laten onderzoeken voordat hij/zij deelneemt aan CYCLE NL. Een (sport)medisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een verantwoorde sportbeoefening. Deelname aan CYCLE NL vergt immers een (zware) lichamelijke inspanning. In sommige gevallen wordt een sportmedisch onderzoek vergoedt door de verzekeraar.
6.8 Deelnemer is verplicht om op tijdens CYCLE NL het door de Hartstichting geleverde startbordje met hierop zijn of haar persoonlijke gegevens te bevestigen. Mocht Deelnemer tijdens deelname aan CYCLE NL een beroep doen op (medische) zorg, dan is het van belang dat hulpverleners op de hoogte zijn van eventuele allergieën, geneesmiddelen en/of medische behandelingen.
6.9 Deelnemer verklaart te beschikken over een deugdelijke fiets en deugdelijk fietsmateriaal. Deelnemer dient tijdens CYCLE NL een wielerhelm dragen.
6.10 Deelnemer dient te allen tijde zowel voorafgaand als tijdens CYCLE NL aanwijzingen van de organisatie van CYCLE NL en/of de (lokale) autoriteiten onmiddellijk op te volgen. De Nederlandse verkeersregels en wetgeving zijn van toepassing en moeten worden nageleefd. Bij ongeoorloofd en/of onverantwoordelijk gedrag kun je door de organisatie van CYCLE NL van (verdere) deelname worden uitgesloten.
6.11 Medische staf heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname te ontzeggen.
6.12 Houd de natuurschoon. Gooi afval in de afvalbak of bewaar je vuilnis totdat je het in een afvalbak kan gooien.
6.13 CYCLE NL is geen wedstrijd. Elke deelnemer ontvangt wel een medaille als aandenken bij de finish.
6.14 Donaties aan Deelnemers op de Website zijn ten bate van de Hartstichting. Indien een Deelnemer of een team toch afziet van deelname na inschrijving, zullen de opgehaalde donaties niet gerestitueerd worden.
6.15 Deelnemers houden rekening met de doelstellingen van de Hartstichting: Deelnemers communiceren transparant over hun inzet en sponsorwervende activiteiten naar de Hartstichting toe, maar ook richting (potentiële) donateurs, Deelnemers en andere betrokkenen. Acties, teksten en video’s met het doel reclame te maken voor een bedrijf of die provocerend zijn, zijn niet toegestaan.

Artikel 7 Gebruik beeldmateriaal
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot  CYCLE NL, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij de Hartstichting.
7.2 Deelnemer geeft de Hartstichting het volledige recht beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke van Deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van CYCLE NL of de Hartstichting. Deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding.
7.3 Deelnemer geeft toestemming diens opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat de opname of bijdrage het beste in staat is de door de Hartstichting gestelde doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling door de Hartstichting. Deelnemer kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door de Hartstichting.
7.4 De Hartstichting spant zich tot het uiterste in om de overige rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren.
De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een Deelnemer worden geüpload op zijn of haar Sponsorpagina op de Website, dan staat de Deelnemer in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De Deelnemer vrijwaart de Hartstichting tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens
8.1 De Hartstichting verwerkt Persoonsgegevens zorgvuldig en conform toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en zij spant zich in eenzelfde verplichting aan haar partners op te leggen, waaronder CE en One Community. Meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens is te vinden in de privacy statement op de Website.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en Vrijwaring
9.1 Deelname aan CYCLE NL geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van Deelnemer.
9.2 De Hartstichting en/of CE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij Deelnemer zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van deelname aan CYCLE NL. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van CYCLE NL en voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
9.3 De Hartstichting en/of CE zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van Deelnemers of eigendommen van derden.
9.4 Deelnemer vrijwaart de Hartstichting en/of CE voor aansprakelijkheid voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot CYCLE NL.
9.5 De organisatie behoudt zich het recht voor om elementen, bijvoorbeeld routes, van CYCLE NL te wijzigen tot op het laatste moment.

Artikel 10 Overig

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is.

Artikel 11 Vragen
11.1 Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden via cycle@hartstichting.nl, of per post: Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496 XD t.a.v. team CYCLE NL.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen